लेबल, वर्णन किंवा पर्यायी नावे स्थापा

Jump to navigation Jump to search
"लेबल, वर्णन किंवा पर्यायी नावे स्थापा" टिचकण्याने,आपण वापरण्याच्या शर्तीमान्य करीत आहात व आपण न परतवण्याजोग्या मान्यतेने, Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) अंतर्गत आपल्या योगदानाचे विमोचन करीत आहात.

ईशारा:आपण सनोंद-प्रवेशित नाहीत.आपला अंकपत्ता याच्या संपादनाच्या इतिहासात नोंदला जाईल.

लेबल, वर्णन किंवा पर्यायी नावे स्थापा